Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na wykonanie zadań publicznych w 2010r

Wójt Gminy Lubiewo
ogłasza:


Na podstawie art. 25 - 35 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738)

otwarty konkursu ofert nr 2/2010 na realizację zadań publicznych w roku 2010 z zakresu:
pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych   kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 

I. Rodzaj zadania:
pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona i promocji zdrowia.
1. Formy realizacji zadania - prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania określonych w punkcie 1 w roku 2010 wynosi 1500 zł. Na realizację zadania w roku 2009 przeznaczono kwotę 3000 zł.

II. Termin i warunki składania ofert:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych  kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
(Dz. U. Nr 44, poz. 427).
Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Lubiewo w pok. nr 15, i na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl.
3. Oferty dotyczące realizacji zadań należy złożyć do dnia 19.02.2010r. w Urzędzie Gminy Lubiewo, pok. nr 15 – sekretariat. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie lub data stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert, przy którym mogą być obecni przedstawiciele podmiotów ubiegających się o dotacje, nastąpi w dniu 23.02.2010r., o godzinie 10.30 , w pok. nr 13.
5.  Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

III. Tryb, termin i kryteria wyboru ofert:
1. Wójt Gminy Lubiewo, po uprzednim zaopiniowaniu złożonych ofert przez powołaną w tym celu Komisję, dokona wyboru oferty w dniu 23.02.2010r.
Rozstrzygnięcie konkursu podane będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lubiewo.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
- zakres rzeczowy, zasięg oferty i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
- posiadane doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych zadań,
- zgodność oferty z zakresem działalności zawartej statucie oferenta,
- zasoby kadrowe, rzeczowe oferenta,
- rodzaje, celowość, wysokość kosztów przedstawionych w ofercie.
Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania – rok 2010.
2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V.  Postanowienia końcowe:
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa.
2. Dotacja nie będzie przyznawana na realizację bieżących zadań statutowych organizacji prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
3. Dotowany podmiot jest zobowiązany do prawidłowego rozliczenia dotacji w terminie wskazanym w umowie.
 
Wójt Gminy Lubiewo
/-/ inż. Michał Skałecki

 

Wójt Gminy Lubiewo
 

ogłasza

 

wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na realizację zadań publicznych w roku 2010 z zakresu: pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia

 

                Informuję, że komisja powołana do zweryfikowania i zaopiniowania wniosków o dotację w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2010 na realizację, przez organizacje prowadzące działalność w sferze pomocy społecznej, zadań własnych gminy w zakresie: pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w dniu 23.02.2010r., nie przyznała dotacji na w/w zadania. 

W odpowiedzi na konkurs została złożona jedna oferta przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Suchej, ul. Słoneczna 2, która została odrzucona z powodu niezgodności oferty z treścią ogłoszenia.

 

 Wójt Gminy Lubiewo
/-/ inż. Michał Skałecki

  

Załączniki

wzor_oferty (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Michalska Dorota
Data utworzenia:2010-01-18 12:55:26
Wprowadził do systemu:Michalska Dorota
Data wprowadzenia:2010-01-19 12:56:42
Opublikował:Michalska Dorota
Data publikacji:2010-01-19 13:02:20
Ostatnia zmiana:2011-02-04 07:45:25
Ilość wyświetleń:7164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij