Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


NASZA GMINA
    Lokalizacja (1)
    Dane statystyczne (0)
        1993 (1)
        1994 (1)
        1995 (1)
        1996 (1)
        1997 (1)
        1998 (1)
        1999 (1)
        2000 (1)
        2001 (1)
        2002 (1)
        2003 (1)
        2004 (1)
        2005 (1)
        2006 (2)
        2007 (2)
        2008 (2)
        2009 (1)
        2010 (2)
        2011 (2)
        2012 (2)
        2013 (2)
        2014 (4)
        2015 (2)
        2016 (2)
        2017 (2)
        2018 (1)
    Zadania publiczne (1)
    Strategie-programy-plany (2)
        Strategia rozwoju gminy 2012 (1)
        Strategia rozwoju gminy (1)
        Program ochrony środowiska (4)
        Program gospodarki odpadami (1)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
        Program rozwoju lokalnego (1)
        Gminne programy profilaktyki i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1)
    Wybory (3)
        Wybory samorządowe 2006 (4)
        Wybory do Sejmu i Senatu - 2007 (1)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 (1)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 (1)
        Wybory samorządowe 2010 (1)
        Wybory parlamentarne 2011 r. (1)
        Wybory uzupełnianiające do RG 2012 (16)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (1)
        Wybory Samorządowe w 2014 r. (51)
        Wybory Prezydenta RP w 2015 r. (20)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubiewo - 23.08.2015 (21)
        Referendum ogólnokrajowe w 2015 r. (16)
        Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r. (20)
        Wybory Samorządowe w 2018 r. (33)

AKTUALNOŚCI
    AKTUALNOŚCI (289)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    Serwis informacyjny (1)

WŁADZE GMINY
    Gmina Lubiewo (1)
    Rada Gminy Lubiewo (1)
    Sołectwa (0)
        Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich (11)
        Archiwum (1)
    Wójt Gminy Lubiewo (1)
    Urząd Gminy (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Szkoła Podstawowa w Lubiewie (1)
            Kontakt (1)
            Zespół Szkół - Statut (1)
            Inne dokumenty (3)
        Szkoła Podstawowa w Bysławiu (0)
            Kontakt (1)
            Zespół Szkół - Statut (9)
            Inne dokumenty (4)
        ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO (0)
            Kontakt (1)
            Statut (1)
            Regulaminy (0)
            Cenniki (1)
        Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo (0)
            Kontakt (0)
            Statut (0)
        Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie (0)
            Kontakt (1)
            Statut (1)
        Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Gminy Lubiewo (0)
            Kontakt (1)
            Regulamin (1)
            Inne (1)
        Rejestr żłobków (1)

PRACA
    Oferty pracy w Urzędzie Gminy (15)
    Oferty pracy - jednostki podległe i inne (8)

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE
    Lokalna Grupa Rybacka "Borowiacka Rybka" (7)
    Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" (1)

ZAŁATWIENIE SPRAW PROCEDURY
    Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących (1)
    Udostępnianie informacji publicznej (1)
    Dodatki mieszkaniowe (1)
    Ewidencja Działalności Gospodarczej (1)
        Wpis do CEIDG (0)
        Potwierdzenie zgodności EDG (0)
    Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste (1)
        zameldowanie na pobyt stały (0)
        Zameldowanie - pob. czas. ponad 3 m-ce (0)
        Zameldowanie - pob. czas. do 3 m-cy (0)
        Zameldowanie na pobyt czas. cudzoziemca (0)
        Wymeldowanie z pobytu stałego (0)
        Wymeldowanie z pobytu czasowego (0)
        Zgłoszenie wyjazdu za granicę (0)
        Postępowanie adm. - zameldowanie (0)
        Postępowanie adm. - wymeldowanie (0)
        Potwierdzenie danych osobowych (0)
        Zaświadczenia z akt ewidencji ludności (0)
        DO - wymiana (1)
        DO - utrata (1)
    Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (0)
        lokale socjalne - przydział (1)
        gospodarka komunalna (1)
        infrastruktura (0)
        lokale gminne (0)
    Gospodarka nieruchomościami (1)
        podział nieruchomości (1)
        rozgraniczenie nieruchomości (1)
        nabycie nieruchomości (1)
        nabycie lokalu (1)
        użytkowanie wieczyste - sprzedaż (1)
    Ochrona środowiska (3)
        zezwolenia (1)
        wycinka drzew 2017 (4)
        zezwolenia - usunięcie drzew przez inwestora (1)
    Ochrona zwierząt (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        warunki zabudowy (1)
        planowanie przestrzenne - wypis (1)
        planowanie przestrzenne - zaświadczenie (1)
        lokalizacja inwestycji (1)
        numeracja nieruchomości (1)
    Podatki (1)
        podatki - zaświadczenia (1)
        podatki - rozłożenie na raty (1)
        podatki - umorzenie zaległości (1)
        podatki - zwrot nadpłat i opłat (1)
        podatki - odroczenia (1)
        ulgi inwestycyjne (1)
        ulgi - nabycie gruntów (1)
        podatek akcyzowy (2)
        Druki do pobrania (3)
    Pomoc materialna dla uczniów (1)
    Kształcenie młodocianych pracowników (1)
    Sprawy wojskowe (1)
        kwalifikacja (1)
        jedyny żywiciel (1)
        opiekun (1)
        odroczenie - pobieranie nauki (1)
        odroczenie - ważne sprawy osobiste i rodzinne (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Uznanie dziecka (1)
        Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (1)
        Usługi publiczne - karty usług (1)
        Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeńśtwa za granicą (1)
    Zezwolenia - sprzedaż alkoholu (1)
        zezwolenia druki i uchwała (2)
        zezwolenia (1)
    Zbiórki publiczne i zgromadzenia (1)
        imprezy masowe (1)
        zabawy publiczne (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
    Drogi gminne (1)
        zajęcie pasa drogowego (1)
        urządzenia infrastruktury technicznej - zezwolenia (1)
    Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy (1)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10)
    Policja (1)
    Petycje (0)
        Złóż petycję (1)
        Rejestr petycji (0)
            2017 (3)
            2018 (5)

PRAWO LOKALNE
    Uchwały Rady Gminy (0)
        2002 (48)
        2003 (40)
        2004 (64)
        2005 (68)
        2006 (78)
        2007 (94)
        2008 (58)
        2009 (14)
        2010 (65)
        2011 (66)
        2012 (92)
        2013 (62)
        2014 (41)
        2015 (101)
        2016 (76)
        Od 2017 roku (1)
    Zarządzenia Wójta Gminy Lubiewo (0)
        2002-2003 (84)
        2004 (108)
        2005 (116)
        2006 (95)
        2007 (98)
        2008 (89)
        2009 (73)
        2010 (90)
        2011 (102)
        2011 - Zarządzenia budżetowe (19)
        2012 (79)
        2012 - zarządzenia budżetowe (21)
        2013 (98)
        2013 - zarządzenia budżetowe (18)
        2014 - zarządzenia budżetowe (23)
        2014 (91)
        2015 (86)
        2015 - Zarządzenia budżetowe (20)
        2016 (72)
        2016 - Zarządzenia budżetowe (23)
        2017 (98)
        Po 2017 - Zarządzenia budżetowe (1)
        2018 (124)
        2019 (7)
    Opłaty i podatki (1)
    Zagospodarowanie przestrzenne (184)
        Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (0)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
    Inne dokumenty (1)

FINANSE GMINY
    Budżet (1)
        Zasady finansowania (0)
        Budżet (0)
            2003 (0)
            2004 (0)
            2005 (1)
            2006 (5)
            2007 (7)
            2008 (6)
            2009 (4)
            2010 (6)
            2011 (6)
            2012 (6)
            2013 (7)
            2014 (9)
            2015 (8)
            2016 (10)
            2017 (10)
                Opinie RIO (9)
            2018 (7)
                OPINIE RIO (9)
            2019 (1)
                OPINIE RIO (1)
    Majątek gminy (7)
    Dług publiczny (7)
    Realizowane projekty i inwestycje (1)
        2003 (1)
        2004 (1)
        2005 (2)
        2006 - 2010 (3)
        2011 (1)
            Rozbudowa oczyszczalni i sieci wod.-kan. w m. Zamrzenica i Minikowo wyb. (2)
            Więcej, lepiej, ciekawiej - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Lubiewo (9)
            Bory Tucholskie - w labiryntach natury (0)
        2014 (10)
        2015 (2)
    Fundusz sołecki (0)
        2013 (2)
        2014 (1)
        2015 (2)
        2016 (2)
        2017 (2)
        2018 (5)
        2019 (2)

PRZETARGI - OGŁOSZENIA
    Otwarte (34)
    Zamknięte (211)
    Emisja obligacji (1)
    Ogłoszenia o kupnie - sprzedaży (5)
    Zamówienia do 30 tys. EUR (3)
    Planowane postępowanie o udzielenie zamówień publicznych (3)

ODPADY KOMUNALNE
    Informacja o ustawie śmieciowej (1)
    Rejestr działalności regulowanej (1)
    Informacje dla mieszkańców (11)
    Harmonogram odbioru odpadów (0)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    uwarunkowania środowiska (9)
    odpady komunalne - zezwolenia (1)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Konkursy - 2011 (3)
    Konkursy - archiwum (1)
    Program współpracy (11)
    Baza ngo (1)
    Doradztwo dla ngo (1)
    Newsletter dla ngo (3)
    Zbiórki publiczne (0)
    Konkursy - 2012 (4)
    Konkursy - 2013 (6)
    Konkursy - 2014 (12)
    Konkursy - 2015 (5)
    Konkursy - 2016 (5)
    Konkursy - 2017 (5)
    Druki do pobrania 2018 r. (1)
    Pożyczki dla ngo (1)
    Sprawozdania - współpraca z NGO (5)
    Konkursy - 2018 (1)

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1)

INFORMACJE
    Redakcja Biuletynu (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij