Zamknij okno Drukuj dokument

Złóż petycję

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Lubiewo. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

  2. wskazanie adresata petycji,

  3. wskazanie przedmiotu petycji,

  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę.
W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 


Załączniki

3840_wzor_formularza_petycje (16kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2015-11-03 07:57:39
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2015-11-03 08:00:59
Ostatnia zmiana:2015-11-03 08:58:56
Ilość wyświetleń:1776